88 33 konstruirovanie v detskom sadu

        блок А

       7 группа      

подготовительная  группа № 1 "Непоседы"
 воспитатели

             Рожкова Светлана Николаевна

https://vk.com/club200092196 
 https://nsportal.ru/rochkova-sn76